Hủy bỏ hợp đồng mua bán và bồi thường thiệt hại

Hủy bỏ hợp đồng mua bán và bồi thường thiệt hại

2019-07-17 22:30:18 Luật thương mại

Vi phạm hợp đồng và phải bồi thường thiệt hại