Không tuân thủ việc tạm ngưng kinh doanh để phòng chống dịch Covid-19 sẽ bị xử phạt thế nào?

Không tuân thủ việc tạm ngưng kinh doanh để phòng chống dịch Covid-19 sẽ bị xử phạt thế nào?

2020-04-11 23:05:21 Luật hành chính

Xử phạt hành chính đối với việc không tuẩn thủ quy định tạm ngưng kinh doanh để phòng chống dịch Covid-19