CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

 Ngày ban hành Tên, số hiệu văn bản  Nội dung  Ghi chú 
   Nghị Định, Luật  
 01/07/2016 Nghị định 98/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo  01/07/2016
 06/01/2016 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành quy định của Luật hôn nhân và gia đình có hiệu lực từ 01/03/2016
 28/01/2015 Nghị định 10/2015/NĐ-CP Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo có hiệu lực từ 15/03/2015
 30/12/2015 Thông tư 57/2015/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo có hiệu lực từ 15/02/2016
 16/11/2015 Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch có hiệu lực từ 02/01/2016
 15/11/2015 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch có hiệu lực từ 01/01/2016
 30/06/2016 Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài có hiệu lực từ 15/08/2016
 20/11/2014 Luật hộ tịch Luật hộ tịch 2014 có hiệu lực từ 01/01/2016
 19/06/2014 Luật hôn nhân và gia đình 2014 Luật hôn nhân và gia đình 2014 có hiệu lực từ 01/01/2015
  Nghị định số 08/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình  
  Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình  
  Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000  
     
  Nghị định số 69/2006/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài  
  Nghị định số 68/2002/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài  
  Nghị định số 32/2002/NĐ-CP Quy định áp dụng Luật hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số  

Liên tục bổ sung, cập nhật

Xem thêm:

Văn bản luật thương mại

Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản có liên quan

Luật lao động và các văn bản hướng dẫn mới nhất

Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn